Завдання 5. Презентація результатів індивідуальної роботи

Презентація результатів індивідуальної роботи. Під час презентації проаналізувати імідж першого керівника та самого підприємства, визначити слабкі та сильні сторони. Розробити заходи PR з поліпшення іміджу підприємства та його керівництва. Якщо це неможливо – розробити новий імідж з використанням основних положень теорії іміджелогії. Оцінити пропозиції.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни «Паблік рилейшнз»

для студентів напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»; 6.030507 – «Маркетинг»; 6.030508 – «Фінанси і кредит»; 6.030509 – «Бухгалтерський облік і аудит»; 6.030402 – «Правознавство»

Денна форма навчання

№ з\п Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові для денної форми навчання
1.1. Підготовка до практичних занять відповідно до робочої програми активна участь на практичних заняттях 6 х 5б. = 30б.
1.2. Підготовка до контрольних (самостійних) робіт за заданими варіантами - // - перевірка правиль-ності виконання робіт 2 х 5б. = 10б.
1.3. Виконання індивідуальних робіт за модулями: 2 х 15б. = 30б.
Модуль 1. Сутність і основні елементи Паблік рилейшнз, як науки і мистецтва сьомий тиждень захист індивідуаль-ної роботи 15б.
Модуль 2. Особливості PR у комерційній, політичній та сфері міжнародних відносин п’ятнадцятий тиждень - // - 15б.
1.4. Самостійне опрацювання тем: «Паблік рилейшнз в політичній сфері». «Проведення організаційно - представницьких заходів» відповідно до робочої програми перевірка конспекту 5б.
1.5. Написання реферату за заданою тематикою - // - прилюдний захист реферату на заняттях 5б.
Разом за І розділом 80б.
ІІ. Вибіркові для денної форми навчання
2.1. Участь студентів у PR - акціях з написанням звітів - // - презентація результатів проведеної роботи 20б.
2.2. Проходження стажування в PR – агентствах, ознайомлення з функціями PR – менеджерів та дослідження діяльності PR – агентств в мережі Інтернет - // - обговорення результатів проведеної роботи 20б.
Разом за ІІ розділом 20б.
Всього балів за СРС 100б.

Заочна форма навчання

№ з\п Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові для заочної форми навчання
1.1. Самостійне опрацювання тем курсу згідно робочої навчальної програми відповідно до робочої програми перевірка конспекту 50 б.
1.2. Написання аудиторної контрольної роботи - // - Перевірка правильності роботи 30б.
Разом за І розділом 80б.
ІІ. Вибіркові для заочної форми навчання
2.1. Участь студентів у PR - акціях з написанням звітів - // - презентація результатів проведеної роботи 20б.
2.2. Проходження стажування в PR – агентствах, ознайомлення з функціями PR – менеджерів та дослідження діяльності PR – агентств в мережі Інтернет - // - обговорення результатів проведеної роботи 20б.
Разом за ІІ розділом 20б.
Всього балів за СРС 100б.
3691049084921668.html
3691068775866416.html

3691049084921668.html
3691068775866416.html
    PR.RU™